De Melkfabriek

De Melkfabriek

De Melkfabriek meer dan honderd jaar geschiedenis

In de jaren 1890-1896, werd de melk van de veehouders te Donderen, Bunne en Winde geleverd aan de zuivelfabriek in Leek. Het transport over een dergelijke afstand, veelal over slecht begaanbare (zand-) wegen kwam de kwaliteit van de melk niet ten goede. En de kwaliteit had directe invloed op de inkomsten. Reden genoeg om de 4e januari 1896 ten huize van Lambert Roede te Bunne tot oprichting ener Coöperatieve Handkracht Zuivelfabriek te Bunne over te gaan.

Even wat cijfertjes uit die tijd

Het aantal liters verwerkte melk gedurende de eerste boekjaren is niet bekend, dit zal ongeveer 150.000 en 200.000 liter hebben bedragen. Het financieel verslag van het eerste boekjaar vermeldt een geldelijke omzet van rond de 17000 gulden.
Winst: fl. 382,35!

Woelige jaren

De jaren 1910-1911 waren zeer bewogen tijden. In een vergadering van aandeelhouders gehouden de 29e november 1910 werd met algemene stemmen tot het voortbestaan der fabriek besloten. Het bestuur kwam in deze vergadering tevens met een voorstel tot omzetting van de handkracht in een stoomzuivelfabriek annex korenmalerij en handel in veevoeder- artikelen.

De eerste aanloop naar een verbouwing

In de loop der jaren hadden er verschillende uitbreidingen van terreinen en verbouwingen aan de fabriek en personeelswoningen plaats. In 1922 werd de botermakerij uitgebreid en werd een nieuwe molenaarswoning gebouwd. In 1925 volgde de bouw van een graanpakhuis en een kolenloods. In 1935 kwam het bestuur met een voorstel in de ledenvergadering tot allgehele nieuwbouw van de fabriek. In 1936 werd het huidige pand opgeleverd. En hoe stond de coöperatie er voor op haar vijftigste verjaardag, in 1946?

“Heden na 50 jaar werken (1946) hebben wij een vereniging die op goede en hechtgrondslagen gevestigd is, financieel er goed voor staat, een fabriek met inventaris die aan de eisen des tijd voldoet.”

"Een voorbeeld wat samenwerking (coöperatie) vermag."

"Wanneer alle leden juist deze gedachte voor ogen houden, zal de vereniging, door hun steun en medewerking ook de nu volgende jaren van zware strijd voor den opbouw van ons land kunnen doorstaan en er ongebroken doorkomen”.

Een snelle reis door de tijd

Na de oorlogsjaren heeft de fabriek nog zeer lang dienst gedaan als Melkfabriek. Veel inwoners van Bunne en omstreken hadden werk dankzij de zuivelindustrie. Eind jaren zestig liep dat op zijn eind door de komst van grote zuivelconcerns en verregaande innovatie in de verwerking van zuivelproducten. Na bijna honderd jaar, in 1968, was het gedaan met de zuivelfabriek en werd het gebouw in 1971 getransformeerd in een metaalbewerkingsbedrijf. Nu is de Melkfabriek een multifunctioneel gebouw. Een prachtige locatie voor trainingen, vergaderingen, innovatie, inspiratie en evenementen.

De Melkfabriek